دجیودیزی او کارتوگرافی لوی اداره

خبرونه

نور

AGCHO @ Social Media

دکارموندنې اعلان

 • د ساحه کارگر
  د ساحه کارگر د جیودیزی او کارتوګرافی د ۳۳ شمیره ،نیټه 28/07/1382 حکم په نظر...
 • د پلاتنک تخنيکي غړي
  د پلاتنک تخنيکي غړي د جیودیزی او کارتوګرافی د ۳۳ شمیره ،نیټه...
 • دپلان آمر
  دپلان آمر د جیودیزی او کارتوګرافی د ۳۳ شمیره ،نیټه 28/07/1382 حکم په نظر کی...
نور