داوطلبی چهار قلم اجناس GPS - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

داوطلبی چهار قلم اجناس GPS

تاریخ نشر: Aug 21, 2016

تاريخ خاتمه: Sep 09, 2016

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی به چهارقلم اجناس از قبیل GPS جیودیزکی , آله نیولیمان , GPS دستی , بطری آله GPS ضرورت دارد موسسات و شرکت های خصوصی که علاقه مند فراهم نمودن اجناس فوق را داشته باشند. درخواست های خویش را به آمریت تهیه و تدارکات این اداره واقع پشتونستان وات متصل وزارت معادن و پطرولیم بسپارند.

شرطنامه و مشخصات را اخذ و خودشان (21) روز بعد از نشر اعلان با آفر های سر بسته غرض جلسه آفرگشائی حاضر گردن.