داوطلبی سه عراده موتر هایلکس - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

داوطلبی سه عراده موتر هایلکس

تاریخ نشر: Sep 21, 2016

تاريخ خاتمه: Dec 10, 2016

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی به سه عراده موتر هایلکس مودل 2013 جاپانی چهار دروازه ئی دوسیته بادیدار صفر کیلومتر ضرورت دارد موسسات و شرکت های خصوصی که علاقه مند فراهم نمودن اجناس فوق را داشته باشند. درخواست های خویش را به آمریت تهیه و تدارکات این اداره واقع پشتونستان وات متصل وزارت معادن و پطرولیم بسپارند.
شرطنامه و مشخصات را اخذ و خودشان (21) روز بعد از نشر اعلان با آفر های سر بسته غرض جلسه آفرگشائی حاضر گردند