داوطلبی - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی سه عراده موتر هایلکس
اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی به سه عراده موتر هایلکس مودل 2013 جاپانی چهار دروازه ئی دوسیته بادیدار صفر کیلومتر ضرورت دارد موسسات و شرکت های خصوصی که علاقه مند فراهم نمودن اجناس فوق را داشته باشند. درخواست های خویش را به آمریت تهیه و تدارکات...
Sep 21, 2016 Dec 10, 2016
داوطلبی چهار قلم اجناس GPS
اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی به چهارقلم اجناس از قبیل GPS جیودیزکی , آله نیولیمان , GPS دستی , بطری آله GPS ضرورت دارد موسسات و شرکت های خصوصی که علاقه مند فراهم نمودن اجناس فوق را داشته باشند. درخواست های خویش را به آمریت تهیه و تدارکات این...
Aug 21, 2016 Sep 09, 2016