گزارشات پروژه مدرنیزاسیون و علایم سرحدی - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی