گزارش ربع اول و دوم سال مالی 1395 - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی