پلان کاری و گزارش اجراات صد روزه سوم - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی