پلان کاری و گزارش اجراات صد روزه دوم - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی