پلان کاری و گزارش اجراات صد روزه اول - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی