گزارش و دستاورد های دوازده ساله - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

گزارش و دستاورد های دوازده ساله

گزارش فشرده از اجراآت ودست آورد های  (   12 ) ساله اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی

 

مقدمه:

 

ازآنجائیکه مقامات محترم عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دانشمندان گرامی آگاه در مسایل علوم جیوماتیک، سروی ونقشه برداری نیک میدانند،  اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی منحیث یگانه اداره علمی و تخنیکی و ارگان  مرکزی مستقل دولتی سروی و نقشه بــــرداری در سطح کشور می باشد، این اداره عمومی  واحد بودجوی دولت بوده که بودجه عادی و انکشافی آن از طریق دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمویل میگردد و  مطابق مقرره نافذه آن، اهداف عمده و اساسی آنرا از بدو تأسیس الی اکنون پیشبرد، ایجاد و انکشاف خدمات جیودیزیکی، کارتوگرافی، فوتوگرامتری، سروی های مختلف توپوگرافی و کدستری، نقشه برداری، ریموت سن سنگ، جمع آوری معلومات و دیتا ها (ََASDI)، عکسبرداری هوایی، تهیه فوتوها و فوتو پلانها، پروسس، تهیه، طبع و تکثیر نقشه های متخلف المقیاس و مختلف المرام توپوگرافی، فزیکی، جغرافیایی، تورستیکی، تیماتیکی، اطلس های ملی ومعارف تشکیل میدهد، تمام فعالیت های این اداره عمومی در جهت رفع نیازمندی های وزارت ها،  ادارت مستقل دولتی و غیر دولتی، موسسات داخلی و خارجی انجیوها (N.G.Os)متمرکز بوده است.

بنا بر این موقف، موقعیت کاری و شاخص های عمده و اساسی فعالیت های اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی به صفت یک اداره ملی و سکتوری نسبت به سایر وزارت ها و ادارات دولتی فرق میکند، از لحاظ حفظ اسناد و اسرار دولتی اولین و غنی ترین گنجینه و آرشیف تاریخی، نقشه های نوار سرحدی، اسناد، پلرها و علایم سرحدی، پروتوکول های تاریخی، نقشه های  مختلف المقیاس محرم و بسا اسناد و نقشه های که ارزش ملی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی دارد، که اجرای فعالیت ها و تولیدات این اداره در ایجاد، توسعه و انکشاف تمام پروژه های عمرانی و انکشافی کشور از قبیل امور ساختمانی و شهر سازی، راه و سرکسازی، توسعه بند و انهار، تمدید خطوط پاپلاین ها، انکشاف زراعت و آبیاری، توسعه شبکات برق، تاسیس میدانهای هوایی، استخراج معادن، نفت و گاز، احداث کانال ها، خطوط  مواصلاتی و خط ریل بالاخص در امور دفاعی و امنیتی کشور نقش بنیادی داشته و دارد.

تصویر نمای از جریان کار عملی در ساحه

 

اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی قبل از سه دهه جنگ های تحمیلی، یکی از نهاد های مجهز دولتی بوده و در عرصه های علوم جیوماتیک، از لحاظ موجودیت پرسونل فنی، متجرب و آموزش دیده، و همچنین از لحاظ سامان آلات پیشرفته سروی و نقشه برداری و تهیه نقشه های مختلف المقیاس در سطح بالاتر از کشور های همسایه و منطقه قرار داشت، ولی با تأسف بالاثر جنگ های تحمیلی گذشته تمام امکانات اداره، و سایط ترانسپورتی ساحوی و مرکزی، سامان آلات فنی و تخنیکی آن از بین رفته و به یغما برده شده بود و یک اداره فلج به میراث مانده بود، بعد از تأسیس اداره محترم مؤقت و بالاثر توجهات خاص دولت محترم مؤقت، انتقالی و انتخابی به زعامت جلالتمآب محترم حامد کرزی و معاونین محترم شان، با توجه به دورنمای کشور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و تأسیسات زیر بنایی نظر جهانیان را به خود معطوف ساخته که به اساس تلاش های هیئت رهبری اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی در وقفه های مختلف زمانی بستر تحولات و تغیرات  مهمی در قسمت تجهیز و اکمال این اداره عمومی منحیث سکتور محوری تولیدی آماده گردید که زمینه ساز رشد وارتقای ظرفیت ها شده و برای این اداره عمومی الهام بخش بوده است.