عر ضه خدمات به مشتریان - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

عر ضه خدمات به مشتریان

ریاست میتادیتاوعرضه خدمات به مشتریان.

امـــریت عــــرضه خـــدمات به مشــــتریان.

 

آمریت عرضه وخدمات برای مشتریان در حد امکان تلاش می ورزد تا دست

آورد ها و تولیدات اطلاعات مکانی بخش های مختلف اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی راکه عبارت اند از :

نقشه های مختلف المقیاس توپوگرافی  ،نقشه های مختلف النوع جغرافیائی، معلومات جغرافیائی ، فوتوهای هوائی ، فوتو های اقمارمصنوعی ، نقشه های تصویری ،اتلس ها،فوتومپ ها و خـــــدمات جیودیزیکی وسروی ها بشکل سافت کاپی وهارد کاپی برای استفاده مشتریان دولتی وغیر دولتی انجام دهد .

باید خاطر نشان ساخت که هرنوع فرمایش مشتریان را در تهیه نقشه های جغرافیائی، نقشه های معلوماتی ،فوتو های هوای ،فوتوهای اقمار مصنوعی ،تهیه معلومات های جغرافیائی ،و آنچه وابسته به جغرافیا است ، اسکن وچاپ نموده وهمچنان هر نوع نقشه ،پوستر ،بروشور را باوسایل وتخنیک پیشرفته دیجیتلی به صورت سهل برای چاپ میپذیرد .

به طورکل آمریت عرضه وخدمات مشتریان تمام نیازمندی های مشتریان محترم را مانند معلومات های اطلاعات مکانی ، خدمات وسروی های جیودیزیکی رادر داخل وخارج اداره برای مشتریان به اساس قانون ومقررات نافذه  انجام داده وفراهم میسازد .

 

آدرس اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

پشتونستان وات کابل ،افغانستان ،عقب وزارت معدن وپطرولیم .

    شماره تماس  :-              (700033963 )93 +                                                                    

ایمیل آدرس   :- H_Naqshbandi@yahoo.com

ویب سایت   :- www.agcho.gov.af