آمریت تفتش داخلی - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

آمریت تفتش داخلی

درمورد ایجاد آمریت تفتیش داخلی دراداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی !

آمریت تفتیش داخلی درسال 1384 درپیکراداره عمومی به  رئیس جمهوردولت ج .ا.ا ایجادگردیده است آمریت تفتیش داخلی نهادبازرسی کننده امورمالی وحسابی درسطع اداره میباشد .

-  اهداف کاری:تطبیق پلان مطروحه با عقد زمان تعین شده رفع نواقصات درامورمربوطه مرجع تحت بازرسی .

                                      

 -  فعالیت های وظیفوی انجام شده: 

طرح وترتیب پلان  های کاری درمطابقت با پلان عمومی اداره جهت رسیدن به اهداف وارایه گزارش   ها بصورت ماهوار، ربعواروسالانه به اداره عالی تفتیش

 1 -  بررسی ازامورمالی وحسابی سالهالی 1391 و1392 آمریت نقشه برداری ولایت غزنی ، بررسی  کنترول از حاضری  کارمندان آمریت   نقشه برداری ، موجودی تحویلخا نه  به صورت قیدی  ، بررسی از حواله معاشات 12 ماهه سال 1392 ، بررسی از تطبیق فرامین واحکامات  مقام محترم ریاست ج .ا.ا ، بررسی ازموجودی تحویلخانه دراخیرسال 1392 ، بررسی ازحواله سفریه وکرایه کارکنان خدمتی  

2 -  بررسی ازامورمالی وحسابی  ریاست میتادیتا وعرصه خدمات به مشتریان سال 1392  درموارد بررسی ازبل های نقده فروش نقشه  جات ، بررسی ازتحویلی پول فروش نقـــــــشه جات  ، بررســــی ازثبت وراجسترآله های GPS  موسسات داخلی  وخارجی  تطبیق آویزهای بانکی تطبیق آویزهای بانکی به تعرفه  تحویلی پول ، بررسی ازچگونگــــی  حالت نگهداری نقشه جات درحفظیه عمومی .

3- بررسی امورمالی وحسابی  ریاست پالیســی وپلانگذاری  طی سال های گذشته بررسی ازاجراات آمریت ارتباط خارجه  ،،بررسی ازکمک های داخلی وخارجی  بررســـی ازقرارداد ها وتفاهم نامه ها ،بررسی ازتطبیق فرامین واحکامات مقام محترم ریاست ج  ا .ا ومصوبات شــــــــورای محترم وزیران    بررســــــــــی ازترتیـــــــــــب پلان کاری تعداد (15) آمریت  نقشـــــــــــه برداری که درولایات جدیدآ تشـــــــــکیل گردیده اســـــــــت .

4- بررســی  آمریت جنــدر تطبیق پلان وسایراجراات سال 1392 بررســــی انعده کارمندانیــــــــــکه به ارتباط از تجلیل روز جهانی زن از طریق آمریت محتــــــــــرم جندر جهت   

تحسین ویا تقدیر دعوت شده اند بررسی از کتاب صادره ووارده بررسی از آگاهی دهی به کارکنان اداره درمــــــورد پالیسها ، قوانین ومقرره   های اداره از نظر جندر  وارائه مشوره های لازم به منظور تساوی جنسیت  بررســـــــی از اشتراک آمریت جندر در سیمینار ها وورکشاپ ها     بررســـی از ارزیابی استـــــــراتیزی ها ، برنامه ها ، پروزه ها ، بودجه عادی وانکـــــــــــــشافی ، قوانین ومقرره ها دراداره از طرف آمریت جندر ، بررســــــــــــــــــی از دوسیه بندی اســـــــــــــناد  .

5- بررســــــی آمریت آی تی  تطبیق پلان وسایراجراات سال 1392 ، بررسی مکاتیب وســــــــــوابق اداری ، بررســـی دفترترمیم سامان آلات ووسایل الکترونیکی بررسی انستالیشن انتی وایروس  به کمپـــیوترهای اداره ،  بررســــــــی ازکتاب دفتروارده وصادره آمریت محترم I.T ،  بررســــی نتایج حاصله   ومیکانـــــیزه شـــــــــدن آن درمربوطات اداره وگشــــــــف سیستمهای  جـــدید  جهت اموررسمی  بررسی ازگردش موترجیپ روسی وچگونگی مصارف روغنیات آن ،

6- بررسی امورمالی واداری آمریت نقشه برداری ولایت ننگرهار سالهای 1392 و1393 بررســی از دوسیه های معاشات کارمندان واجیران

بررسی از اسناد سفریه وکرایه  کارمندان ، بررسی از اسناد خریداری ، بررسی درمـــــــــورد کمکهای مالی وجنسی ازمنابع داخلی وخارجی

بررسی ازتطبیق فرامین ومصوبات مقام محترم ریاست ج .ا. ا وشورای وزیران ، بررســـــــی از تخصیصات ر وارده وچگونگی مصارف آن

بررسی از دوسیه پلان کار وصورت تطبیق آن ، بررسی از عـــــــــــواید محصول خدمات کدستری ،بررسی از چگونگی موجودی تحویلخانه

اخیر سال 1391، بررسی از دوســـــــیه حواله ها انتقالی کود ممنوعه ، بررســـــــــی از دفاترذمت معتمدین ، بررســــــــــی دوسیه مصارفات

7- بررســـــــــی امورمالی وحسابی آمریت نقشه برداری ولایت هلمـــــــــــند ، بررســــی  تحویلخانه وصـــــــــورت موجــــــــــودی ان بطورقیدی

 

8-  بررسی امورمالی وحسابی آمریت نقشه برداری ولایت کندهار ،بررسی از تشکیل ، بررسی وموجودی تحویلخانه به صورت قیدی ، بررسی از اجرای معاشات 12 ماهه سال 1392 و1393، بررسی ازاجرای اضافه کاری ، کارمندان ، بررسی از خریداری اجناس در سال 1392 و1393  ، بررسی از اجرای   ، سفریه کارمندان خدمتی   ، بررسی از صورت تضمین تحویلدار،   بررسی از صورت تضمین تحویلدار ،، دریور وخانه سامان ،  بررســـــــــی ازعراده جات فعال وغیـــــــــــر فعال، بررســـــــــــــی از باقیات ماضـــــــــیه 

بررسی از موجودی تحویلخانه دراخیر سال 1392 و1393  ، بررسی از کمک های داخلی ویا خارجی   ، بررســــــــــی از صورت تطبیق فرامین

واحــــــکامات مقام محتــــــــــــرم ریاست ج.ا.ا ومصوبات شــــــورای محتــــــــرم وزیران ، بررســـــــــــــــی از تطبـــــــــــیق هدایات ورهنمائی های هیاًت قبلی ، بررســــــــــــی از حواله اجنــــــــــــــاس وروغنــــــــــــــیات .

9- بررسی امورمالی وحســــــــــابی ریاست مالی سال 1393 ، بررســــــــی ازاجــــــرای معاشات 12 ماهه سال 1393، بررســـــــــــی از حواله فورمـــــــــــه های م (16) ، بررســـــــــــی از کارتن دوســـــــــــــــیه های اسناد م 12 محـــــــــــسوبی ، بررسی از فورمه های م 10 پیشــــــــکی

بررسی از دوسیه های قرارداد ،  بررسی از اسناد خریداری ،  بررسی از چگونگی تحصیل باقیات ماضیه ،  بررســــــــی از مجموع بودجه عادی

وانکشافی سال 1393 وصورت مصارف وباقیمانده آن ،  بررسی از عواید سال 1393

10- بررســـــــــــی امـــــــــــــــــــورمالــــــــــــــــــی وحســــــــــــابی آمریت نقشــــــــــــه برداری ولایت بلـــــــــــــــــــخ سالهای 1392 و1393

بررسی ازامورتحویلخانه وموجـــــــــــودی یک تعداد اجــــناس جمع معتمد بطورقیـــــدی ، بررسی ازامـــوراضافه کاری کارمــــــــــندان واجیران

بررســــــی ازامورخریداری تیـــل وسایرروغنیات بشمول گازمایع  وصورت جمع وقیـــــــد آن درجمع تحویلدار ودریور وبررسی ازکتابچه گردش عراده جات ، بررسی ازامورخریداری پرزه جات ترمیم اجرت نصب پرزه جات به موتـــــر، بررسی ازامورسفریه وکرایه کارمندان خدمتی ساحه

بررسی ازامورمعاشات سال 1392 کارمنـــدان واجیران ، بررســــــــــی ازاموراسناد ترمیمات وسایل لکتــــــــــرونیکی با انتقال پول خدمات پستی

مصارفات خدمات تلیفون اجــــــــــرت صفائی شاروالی ، صرفیه برق وسایرامـــــــــورخریداری ، بررســــــــــی ازاموراسنادموجودی سال 1392

تحویلخانه حفیظ الله ، بررســـــــی ازاسناد جمع خانه سامان ودریـــــــــــــــور، بررسی اســــــــناد حواله های ف س5 تکت توزیع وم-7 راپوررسید

 

بررسی اسنادخریداری پرزه جات موترهایلکس  نمبرپلیت 9975، بررسی ازاسناد خریداری تیل پطرول ، بررســــــی ازاموردوسیه  های فورم ف س5 تکت توزیع وم-7 راپوررسید ، بررســــی ازتطبیق پلان کاری سال 1393

11- بررســـــــــــــی امـــــــــــــــــورمالی وحســــــــــابی آمریت نقشـــــــــــه برداری ولایت جـــــــــــــــــوزجان ســـــــــــــــالهای 1392 و1393

بررسی ازاجرای سفریه وکرایه موترکارمندان خدمتی ، بررسی ازاسناد خریداری سال 1393 ،بررســـــــــی ازصورت مصارف چوب محروقاتی درزمستان ، بررسی ازصورت تحصیل باقیات ماضیه سال 1393 بررسی ازصورت تطبیق فرامین واحکامات مقام محتــــــــــرم ریاست جمهوری اسلامی ومصوبات شورای محترم وزیران ، بررســــــــــی ازکمکهای داخلــــــــی وخارجی ، بررسی ازموجودی تحویلخانه دراخیــــــــرسال مالی

بررسی ازباقیداری ویاعدم باقیداری تحویلخانه ازدرک حواله های نقدی که ازطریق مستــــــــــــوفیت اجرآ میگردد ، بررســــــــی ازحواله معاشات

بررسی ازتطبیق فورمه های م-7 راپوررسید به بل های خریداری وکتاب ذمت تحویلدار ،بررسی ازتشـکیل آمریت نقشه برداری ولایت جوزجان بررسی ازتخصیص وارده ومصارف باقیمانده درسال 1393

12- بررسی امورمالی وحسابی مدیریت ترانسپورت سال 1393 ، بررســــــــی ازحواله های تیل وروغنیات ، بررسی ازاعاده پرزه جات داغمه به تحویلخانه ، تطبیق فورمه های ف س5 درمورد حواله تایر وپرزه جات موتربه سجل های مربوط عراه جات ، بررسی ازکتابچه های گردش عراده جات ، بررســــــــــی ازمجرائی تیل وروغنیات جمع دریور ، بررسی ازکتابچه های سجل دریوران ، بررســــــــــی ازعراده جات فعال وغیرفعال ، بررسی ازحواله پرزه جات وعراده جات

مراجع فوق مورد بازرسی قرارگرفته ونتایج بازرسی جهت رفع نواقصات وکاستی ها وتحصیل تفاوت ها بمراجع مربوط ارسال شده است.

درنتیجه بازرسی ها مبلغ (   ) افغانی ازمدرک مختلف که به خزانه دولت قابل تحصیل بوده تشخیص وجهت تحصیل بمراجع ذیربط ابلاغ گردیده است .