ریاست دفتر - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

ریاست دفتر

 

ریاست دفتر

 

ریاست های دفتر در ادارات دولتی جایگاهی خاصی داشته در حقیقت ستون فقرات یک اداره را تشکیل میدهد و پل ارتباطی بین وزارت ها و مقامات ذیصلاح وادارات دولتی میباشد . این ریاست فعالیت خویش را مستقیماً تحت نظر

شخص اول اداره انجام و یکی از ریاست های کلیدی و اساسی محسوب میشود که وظایف ذیل را دارا میباشد :

  1. تکثیر مصوبات ، احکام ، فرامین و فیصله های کابینه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و شورای وزیران بریاست های مربوط .
  2. تکثیر احکام و هدایات مقام اداره عمومی بریاست های ذیربط .
  3. اخذ گزارش از ریاست های ذیربط حسب هدایت مقام اداره بمنظور اجراأت متوقعه .
  4. پیشنهاد  تمامی سفر های خارجی مقامات مربوط بمقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که غرض امورات رسمی و کاری به خارج سفر مینمایند .
  5. ترتیب و تنظیم جلسات هیئت رهبری اداره منحیث منشی مجلس و ابلاغ تصاویب به شعبات ذیربط اداره .
  6. رهبری از امور فعالیت های واحدهای دومی در ولایات .
  7. ارایه گزارش از چگونگی تطبیق مصوبات کابینه و شورای وزیران بمقامات مربوطه .
  8. استقامت دادن جمیع مکاتیب که به اداره وارد میگردد.
  9. نشر مجله جیوماتیک و بروشور فنی ومسلکی.
  10. بنابر ماهیت کاری اداره همکاری با اورگان های امنیتی  .

اگر به تاریخچه این ریاست نظر بی افگنیم در میابیم که دراوایل بنام مدیریت عمومی تحریرات به فعالیت آغاز نمود و متعاقباً بنام مدیریت عمومی اسناد وارتباط ودرسال 1371بنام ریاست دفتر شامل تشکیل گردیده است.