ریاست منابع بشری - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

ریاست منابع بشری


منابع بشری دراداره های خدمات ملکی رکن اساسی پیشرفت وانکشاف شمرده شده وباید با وسایل وامکانات وسیع ومعیارهای بین المللی اماده خدمت گذاری به مردم وخانواده خدمات ملکی باشد چنانچه دراین راستا ریاست منابع بشری اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی که در سال ( 1388 ) بعد از تطبیق سیستم PRR ایجاد گردیده و از آن به بعد این ریاست به صورت مستقل به مسایل مدیریت منابع بشری اداره عمومی می پردازد. که این مدیریت قبلادر چوکات مدیریت عمومی منابع بشری تحت اثرریاست مالی واداری ایفایی وظیفه می نمود. ریاست منابع بشری اداره به صورت عمومی مسوولیت مدیریت نیروهای انسانی اداره که از مرحله ایجاد و طرح ساختارهای تشکیلاتی و استخدام شروع گردیده تا به مرحله ارزیابی اجراات، آموزش ها، مسایل مربوط به سوانح و بالاخره تمام امورذاتی کارکنان را عهده دارمیباشد ..

ریاست منابع بشری متشکل از چهار مدیریت های عمومی؛ مدیریت عمومی استخدام، مدیریت عمومی آموزش وانکشاف،مدیریت عمومی ارتباط کارکنان،مدیریت عمومی ارزیابی واجرات سوانح، بوده و مدیریت اجرایئه نیز بخشی از تشکیل آن می باشد. در این ریاست در مجموع 15 کارمند و4 کارکن مصروف انجام وظیفه می باشند.

 

وظایف عمده و اساسی ریاست منابع بشری

 1. اداره ، رهبری و تنظیم وظایف مربوط به منابع بشری .
 2. ارائه مشوره درطرح پالیسی های منابع بشری به مقامات دیصلاح .
 3. تطبیق پالیسی های منابع بشری در مطابقت به پالیسی واستراتیژی اداره مربوطه.
 4. طرح و ترتیب طرزالعمل ها ( پروسیجرها) به منظور موثریت ، مفیدیت وشفافیت و عرضه خدمات بهتر به مردم .
 5. تطبیق اصلاحات اداری براساس نیازمندیها وضرورت های اداره به طور دوامدار
 6. استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب کدر های ورزیده از طریق سیستم رقابت ازاد و رعایت اصل شایستگی و بی طرفی .
 7. ترتیب و تنظیم جریان ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی و اتخاذ تصامیم در امر تطبیق و نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها در چوکات سیستم جدید رتب ومعاشات .
 8. تنظیم دفاتر سوانح و امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی دراداره و درج تمام معلومات در دیتابیس های منابع بشری اداره .
 9. تنظیم بررسی نیازسنجی آموزشی و ترتیب پلا ن ها و برنامه های آموزشی غرض ارتقای ظرفیت کاری ومسلکی کارکنان خدمات ملکی .
 10. طرح ، ترتیب ، تنظیم و انکشاف تشکیلات اداره نظر به استراتیژی و نیازمندیهای داخلی اداره .
 11. تطبیق 100 فیصد رتب ومعاشات طبق قانون ورهنمود های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دراداره
 12. ارائه معلومات درموارد ذاتی کارکنان اداره عمومی به کمیسیون اصلاحات و اداره اموردارالانشاءشورای وزیران  و احصائیه مرکزی .

آمریت استخدام:

گزارش استخدام از سال 1391 الی 1392

اداره عمومی جيوديزی و کارتوگرافی

           ماستر (12 نفر)  لیسانس (87 نفر) فوق بکلوریا  (84 نفر)  بکلوریا ( 215 نفر) متوسط (18نفر)

 

پروسه رتب معاش در اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی از تاریخ 24/5/ 1391 منظور و آماده طی مراحل گردیده به تعداد ( 163) بست های سوم ، چهارم ،پنجم وششم و  94 بست های اجیران استخدام گردیده و به تعداد 74 نفر مامورین ولایتی در تشکیل اداره عمومی  استخدام گردیده است .

این پروسه با زحمت کشی ریاست منابع بشری و بخش آمریت  استخدام  انجام و توانست نیروی های لایق وشایسته را جذب و بکار بگمارد تا درآینده مصدر خدمت سالم به وطن و جامعه باشند .

        

 

آمریت آموزش وانکشاف اداره:

آمریت آموزش وانکشاف اداره ازجمله آمریت های ریاست منابع بشری میباشد. که درسال 1388 درج تشکیل ریاست منابع بشری گردیده

است.این آمریت ازهمان زمان الی اکنون تلاش های مزیدومثمررادرراستای انکشاف اداره،پلانگذاری منابع بشری،نیازسنجی ضرورت

مندیهای آموزشی درسطح اداره وارتقأ ظرفیت مسلکی وفنی کارمندان اداره انجام داده است.

ازآنجائیکه عصرکنونی جهان تکنالوژی جدید میباشدوتمام تکامل هاوانکشاف بدون دسترسی وآموخته های وسایل تکنالوژی جدیدممکن نیست.بدین ملحوظ ایجادمرکزآموزش جهت ارتقأظرفیت کارمندان درسطح اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی که باوسایل کمپیوتری

      وسافت ویرهای Arc Gis  - Arc map  - Arc info  - Ardas مجهزمیباشد زمینه غنی سازی مهارت های مسلکی وتخنیکی رامهیا ساخته است.

     همچنان دراین مرکزآموزش های که درچوکات آمریت آموزش وانکشاف اداره فعالیت مینماید پروگرام های آموزشی برنامه های کمپیوتر

     منجمنت،انترنت،لسان انگلیسی وسایرموضوعات وایجادورکشاپ ها،سیمینارها جهت بلندبردن ظرفیت کارمندان تدویرمیگرددکه ثمره و نتایج مطلوب آن درکارهای فنی واداری کارمندان اداره محسوس میباشد.

     علاوه برآن سالانه یکتعدادازکارمندان ولایات ازطریق این آمریت آموزش های دربخش پروگرام مایکروسافت آفیس رامیاموزند.

     عده ازکارمندان اداره دربخش های مختلف درکورس وآموزش هایکه ازطریق انستیتوت خدمات ملکی برگذار میگردد ازطریق این آمریت معرفی گردیده وآموزش های لازم دیده اند.

      بنابر مساعدت های کشورهای دوست با همآهنگی آمریت آموزش وانکشاف اداره وانستیت‍‍‍‍‍‍‍وت خدمات ملکی همساله یکتعداد ازکارمندان به بورس های مسلکی معرفی واعزام میگردد.

     بادرنظرداشت پروتوکول که با موسسات تعلیمی وتحصیلی صورت گرفته همه ساله محصلین انستیتوت جیودیزی وساختمانی صنوف 13

     و 14 مدت سه ماه جهت سپری نمودن دوره پرکتیک دربخش های مختلف اداره باتفاهم این آمریت معرفی گردیده وآموزش های لازم دیده اند.

     هکذامحصلین اکادمی نظامی نیزدراین اداره دربخش های GIS فوتوگرامتری دردودوره آموزش دیده اند.

     به همین ترتیب سایرارگان ها چون کارمندان وزارت امورسرحدات وقبائل دراین مرکزآموزشی آموزش های دربخشGIS رافراگرفته اند.

آموزش هایکه صورت گرفته است قرارذیل است.

 1. آموزش های کارمندان داخل اداره بتعداد 85 نفر.
 2. آموزش های کارمندان خارج اداره بتعداد 10 نفر.
 3. اعزام به بورس های تحصیلی خارج ازکشوربتعداد6 نفر.
 4. آموزش وپرکتیک برای محصلین انستیتوت ساختمانی بتعداد 110 نفر.
 5. آموزش عملی برای محصلین اکادمی نظامی بتعداد 276 نفر.

     

 

آمریت سوانح وارزیابی اجراآت کارکنان

گراف  ارزیابی اجراات سال 1392

   

  

فعالیت ها و استقامت کاری:
ریاست منابع بشری به صورت عمومی مسوولیت اداره، رهبری و مدیریت نیروهای انسانی در اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی چه در مرکز و ولایات را به عهده دارد. برای انجام این مامول وظایف و فعالیت های ذیل را به صورت مشخص انجام می دهد:
- تطبيق اصلاحات اداری به همكاری گروپ اداره و رهنمائی كمیسيون مستقل اصلاحات اداري وخدمات ملكی
- تطبيق قوانين، مقررات، لوايح، ورهنود ها به ارتباط كاركنان خدمات ملكی در تمام امور به وقت و زمان معين آن

- استخدام افراد و اشخاص واجد شرايط و جذب كدر های ورزيده از طريق سيستم رقابتی و رعايت اصل شايستگی وبيطرفی .

- مدیریت و نظارت از جریان ارزيابی اجراات كاركنان خدمات ملكی و اتخاذ تصاميم در امر تطبيق و نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها در چوكات سيستم جديد رتب ومعاشات .
- تنظيم دفاتر سوانح و امور ذاتی كاركنان خدمات ملكی اداره و درج تمام معلومات در ديتابس مربوط منابع بشری
- تنظیم و بررسی نياز سنجی آموزشی و ترتيب پلان ها و اجرای برنامه های آموزشی غرض ارتقای ظرفيت
- طرح، ترتيب، تنظيم وانكشاف تشكيلات اداره نظر به استراتيژی ونيازمندی های داخلی اداره
- تطبيق سيستم جديد رتب ومعاشات در اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی
- پلان گذاری منابع بشری در اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی
- رسیدگی به شکایات کارکنان اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی
- مدیریت مسایل مربوط به صحت و مصئونیت کارکنان
- معرفی کارکنان اداره به برنامه های آموزشی داخلی و خارجی
- تشخیص حجم کار ریاست ها، تعین دیپارتمنت ها، تحلیل وظایف و ایجاد لوایح وظایف هر بست
- تنظیم مسایل مربوط به معاشات استثنایی کارکنان اداره

قوانین تنظیم کننده فعالیت های این ریاست:
قوانینی که فعالیت های این ریاست را تنظیم می نماید و این ریاست برمبنای آن اجرای وظیفه می نماید قرارذیل است:
- قانون کار
- قانون کارکنان خدمات ملکی
- مقرره طرز سلوک مامورین خدمات ملکی
- مقرره تنظیم بست های خدمات ملکی
- مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
- مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی
ــ مقرره تصنیف وتثبیت ارتقا درجات اجیران قراردادی
- مقرره بورسها