فایل های زیربنای دیتای مکانی افغانستان - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی