ریاست میتادیتا - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

ریاست میتادیتا

ریاست میتادیتا و عرضه خدمات بمشتریان

 

 

معلومات مختصر درباره میتادیتا:

 

       میتا ازکلمه یونانی که دلالت بر نظم بیشتر و ماهیت بنیادی تر عناصر مینماید گرفته شده و میتوان گفت که هدف ازتشکیل میتادیتا(اسناد واطلاعات طبقه بندی شده درباره معلومات) ایجاد نظم بیشتر و افزایش توان انتقال دیتاها بدون کم وزیاد شدن میباشد تا استفاده کننده گان به آسانی بتوانندجزئیات یک معلومات را خوانده وبهره ببرند. میتادیتا را میتوان به عنوان سند هویت تمام معلومات های يك معلومات( معلومات در باره معلومات) دانست و یک کمک کننده خوبی در  قسمت پیدا نمودن  دیتا ها بوده  که  نحوه  تفسیر  و چگونگی استفاده از آنرا نیز دراختیار استفاده کننده قرار میدهد. جمع آوري اطلاعات و ايجاد يك مركز واحد اطلاعاتي ستندرد باعث ایجاد حس همکاری، همآهنگي و تشريك مساعي در بين ادارات دولتي و غير دولتي و سكتور هاي خصوصي گرديده كه زمينه خوبي را براي بدست آوردن اطلاعات و خدمات مطلوب فراهم ميسازد.

میتادیتا کلیدی است پاسخگو به دستیابی بموقع منبع اطلاعات متنوع قابل استفاده.

 

ریاست میتادیتا و عرضه خدمات بمشتریان:

 

اينرياست بنابر ضرورت مندي عيني به اطلاعات و خدمات معلوماتي در سال 1386 در اثر سعي، تلاش و ابتكار سطح رهبري اداره عمومي جيوديزي و كارتوگرافي طي يك پيشنهاديه برياست جمهوري اسلامي افغانستان و منظوري آنمقام محترم، در تشكيل اداره عمومي ايجاد گرديد كه به منظور تآسیس و حمایت از میتادیتا (اندکس نقشه ها و کاتالوگ "فهرست") نقشه های موجوده، اطلاعات جغرافیائی افغانستان، ‌بازاريابي و عرضه خدمات متقابل معلوماتی برای استفاده کننده گان و همچنان جابجائی اطلاعات نقشه های موجوده در یک دیتابیس (Database)  دولتی و تهیه کاپی ها برای تقاضای مشتریان بخاطر بهینه ساختن استفاده از مواد موجوده و جلوگیری از تلاش برای تقلب كار و فعاليت مينمايد.

اينرياست متشكل از سه آمريت بوده كه تعداد كارمندان و كاركنان خدماتي آن به بيست و نه نفر (29) ميرسد، طوريكه تعداد بيست و پنج (25) كارمند و چهار (4) كاركن خدماتي در بخش هاي آن فعاليت دارند.

رياست ميتاديتا و عرضه خدمات بمشتريان از تاريخ ايجاد تا به حال ساحه فعاليت خود را مطابق اهداف و استراتيژي اداره عمومي جيوديزي و كارتوگرافي انكشاف و وسعت داده كه اطلاعات جغرافيائي، مكاني، آبدات و آثار تاريخي و حوادث غير مترقبه طبيعي و بشري افغانستان را جمع آوري، تصحيح، كنترول كيفيت و ستندرد سازي نموده و در ديتابيس هاي مربوطه جاگزين ساخته است كه در آينده نزديك يك مركز واحد اطلاعاتي را به همكاري و تشريك مساعي ادارات ذيربط، درين رياست ايجاد خواهد نمود كه بهترين زمينه دسترسي به اطلاعات متذكره براي مراجع ذيربط فراهم خواهد شد. استخراج اطلاعات و توليدات ويژه  كه در بر گيرنده نقشه هاي مختلف اختصاصي و اطلاعات ميباشند نيز از اولويت هاي كاري اينرياست بشمار ميرود كه بخشي از عرضه خدمات معلوماتي بمشتريان و استفاده كننده گان را از طريق ويب سايت اداره عمومي مهيا ميسازد.

 

اهداف:

 

 1. تأسیس و حمایت از میتادیتا (اندکس نقشه ها و کاتالوگ "فهرست") نقشه های موجوده و اطلاعات جغرافیائی افغانستان و عرضه خدمات متقابل معلوماتی برای استفاده کننده گان.
 2. جابجائی نقشه های موجوده در یک دیتابیس (Database)  دولتی و تهیه کاپی ها برای تقاضای مشتریان بخاطر بهینه ساختن استفاده از مواد موجوده و جلوگیری از تلاش برای تقلب.

 

آمريت ها:

 

 1. آمريت جمع آوری معلومات و تولیدات ویژه:

 

      این آمریت در پیشبرد امورات جمع آوری اطلاعات درباره نقشه جات، عکس های هوائی و فضائي دست داشته، اطلاعات جغرافیائی، زير بناي معلومات مکانی ادارات دولتي و غير دولتي، آبدات  و آثار تاريخي، حوادث غير مترقبه طبيعي و بشري و تبادل و استخراج اطلاعات و همچنان توليدات ويژه مرتبط به اطلاعات جمع آوري شده و ساختن ديتابيس ها بمنظور يك مركز واحد اطلاعاتي کار و فعالیت نموده و درانکشاف آن سعی وتلاش دارد.    

این پروسه اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی را از نقطه نظر داشتن اطلاعات جامع و دیتابیس (Database) غنا ميبخشد كه معلومات جمع آوری شده برای ضروریات و تشخیص اولویت پلانگذاری نقشه برداری های جدید استفاده مورد استفاده قرار ميگيرد.  مهمتر از همه اطلاعات جمع آوری شده ، اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی را قادر ميسازد تا عرضه خدمات مشتری خویش را با تهیه ترسیم و معلومات برای استفاده کننده گان از طریق دیتابیس (Database) بهبود بخشیده و از طرف دیگر عرضه خدمات بیشتري را برای مشتریان تقدیم نماید.

 1. آمريت ستندرد سازي:

 

اين آمريت بنا بر ضرورتمندي اطلاعات و توليدات ويژه به كيفيت بالا و مطابق ستندرد هاي موجود  در پروسه جديد رتب و معاش در تشكيل رياست ميتاديتا و عرضه خدمات بمشتريان ايجاد گرديد كه مطابق لايحه وظايف خويش وظيفه دارد تا اطلاعات درباره نقشه جات، عکس های هوائی و فضائي دست داشته، اطلاعات جغرافیائی، زير بناي معلومات مکانی ادارات دولتي و غير دولتي، آبدات  و آثار تاريخي، حوادث غير مترقبه طبيعي و بشري افغانستان و همچنان ديتابيس ها و توليدات ويژه رياست ميتاديتا را تصحيح،‌ كنترول كيفيت و ستندرد سازي نمايد.

كنترول كيفيت، نورماتيف سازي و ستندرد سازي اطلاعات و توليدات ويژه باعث بلند رفتن  كيفيت اطلاعات گرديده كه با ايجاد يك مركز واحد اطلاعاتي مملو از اطلاعات درست، با كيفيت و ستندرد، اداره عمومي جيوديزي و كارتوگرافي قادر به عرضه خدمات معلوماتي و توليدات ويژه بهتر خواهد بود.

 

 1. آمريت عرضه و خدمات بمشتريان:

 

 

 

كار كرد هاي عمده:

 • جمع آوری اطلاعات درباره نقشه جات، عکس های هوائی و فضائي دست داشته، اطلاعات جغرافیائی، زير بناي معلومات مکانی ادارات دولتي و غير دولتي، آبدات  و آثار تاريخي، حوادث غير مترقبه طبيعي و بشري و تبادل و استخراج اطلاعات و همچنان توليدات ويژه مرتبط به اطلاعات جمع آوري شده و ساختن ديتابيس ها بمنظور يك مركز واحد اطلاعاتي کار و فعالیت نموده و درانکشاف آن سعی وتلاش دارد.   
 • ایجاد صفحه ویب سایت در اداره عمومی جيوديزي و كارتوگرافي براي بار اول كه در برگيرنده معرفي اداره عمومي و رياست هاي آن بوده، اطلاعات و توليدات خويش را براي معلومات مشتريان  بنمايش گذاشته است.
 • فعال نمودن سرويس انترنت با سرعت مناسب بمنظور استفاده كارمندان اين اداره عمومي از معلومات هاي جوامع خارجي و سايت هاي اطلاعاتي مرتبط و همچنان ارتباطات و تبادل نظرات و تجارب در مورد امورات سروي و نقشه برداري.
 • تهیه معلومات هاي احصائيوي تمام رياست هاي اداره عمومي جيوديزي و كارتوگرافي. 
 • کورس های آموزشی Arc GIS، پروگرامهاي گرافیکی ودیزایننگ، پروگرام Access  Office, Database ، پروگرام Falconlite ، استفاده از انترنت و آموزش طرزاستفاده ازوسایل تکنالوژی جدید را برای ارتقای ظرفیت کاری کارمندان اداره عمومی، وزارت دفاع ملي، امور داخله، رياست عمومي امنيت ملي و محصلين پوهنتون كابل تدوير نموده است.
 • ترتیب دیتا بیس های احصائیوی، کدستری، نقشه جات وعکس های هوایی وسایر دیتابیس های مرتبط  
 • ترتیب، تنظیم ونگهداری وسایل تخنیکی وفنی بخش کونیکس اداره عمومی
 • جمع آوری اطلاعات مختلف مرتبط به تمام بخش های اداره عمومی ازمنابع داخل وخارج اداره جهت پیشبرد امورات این اداره  
 • تصحیح، کنترول کیفیت واستندرد سازی معلومات های بدست آمده وتولیدات ویژه به ارتباط آنها
 • دیجیتالی سازی ولی اوت(Layout)  یکتعداد نقشه ها بمنظورتجدید اطلس ملی کشوردرهمکاری باریاست نقشه برداری وتوپوگرافی اداره عمومی  
 • دیجیتلی سازی نقشه های کدستری به حساب جمع مالیه دهی

 

تولیدات ریاست میتادیتا وعرضه خدمات بمشتریان:

 • نقشه سیاسی معلوماتی کشوربشکل دیجیتلی وچاپ پلاتر
 • نقشه فواصل کیلومتری کشور بشکل دیجیتلی وچاپ پلاتر
 • یکتعداد نقشه های کدستری بشکل دیجیتلی
 • نقشه فرش نباتی، جیولوجی، معادن، ترانسپورت، نفوس، استشن های برق، مخابرات، اقلیم، تکتونیک و افغانستان دربین کشورهای همسایه به شکل دیجیتلی به منظور تهیه اطلس ملی جدید کشور.
 • دیتابیس معلومات جغرافیایی 34 ولایت کشور
 • دیتابیس احصائیه کدستری(تعداد قطعات وجریبی زمین های مختلف)از 34 ولایت کشور
 • دیتابیس های مختلف احصائیوی و کدستری، دیتابیس  نقشه جات وفوتو های موجوده
 • دیتابیس کارمندان واجیران اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی
 • ديتابيس هاي آماري و ارقامي اطلاعات آبدات تاريخي ولايات كشور و زير بناي معلومات مكاني ارگانهاي دولتي
 • جريده معلومات جغرافيائي 34 ولايت كشور