آمریت جندر - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

آمریت جندر

معرفی آمریت جندر

آمریت جندر(جنسیت) اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی با درک ضرورت مشارکت مساوی مرد و زن بتاسی از ستراتیژی انکشاف ملی کشور درسال 1391باتطبیق سیستم جدید رتب ومعاش ایجادگردیده است.

این آمریت بمنظور تشویق و فراهم آوری فرصت ها برای زنان ومردان ایجاد شده ولی با توجه خاص، به مسایل توانمند سازی وانکشاف کارکنان اناث درعرصه های رهبری وتصمیم گیری، تابه یکی از اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان که "افزایش مشارکت  زنان دردولت " می باشد، نایل آید.

          دیدگاه

بتاسی ازماده 22 قانون اساسی، پلان کاری ملی برای زنان افغانستان(NAPWA)، پلان استراتیژی انکشاف ملی افغانستان(ANDS) آمریت جندردیدگاه خودرا ایجاد یک اداره سالم كه زنان و مردان در آن از تساوی حقوق و فرصت های درهمه عرصه های زندگی کاری برخوردارباشند قرارداده  است.

         ماموریت

آمریت جندر بمنظورتحقق دیدگاه خود رهبری، تنظیم، نظارت وتسهیل شامل سازی جندردرتمام پالیسی ها، برنامه ها وپروژه های اداره، ارتقاء ظرفیت کارکنان اناث غرض افزایش کمی، ارتقاء نقش زنان در اداره وایجاد اداره سالم جهت ارائه خدمات بهتر ومؤثربه مردم وجامعه را ماموریت خویش قرار داده است.

         اهداف:

اهداف استراتیژیک آمریت جندر

جهت تحقق دیدگاه، ماموریت، آمریت جندر اهداف استراتیژیک ذیل را بحیث اولویت های کاری خویش تعیین نموده است:

 • شامل سازی جندردرکلیه طرزالعمل ها؛ پالیسی ها وپروژه های اداره.
 • ایجاد روابط کاری وهماهنگی با مراجع ذیربط.
 • آموزش وارتقاء ظرفیت کارکنان اداره.
 • حصول اطمینان ازتطبیق پلان استراتیژی منابع بشری درزمینه استخدام وارتقای ظرفیت براساس استراتیژی تبعیض مثبت به منظورترویج وگسترش جندردرپروسه استخدام وحل اختلافات کارکنان اداره.
 • انجام فعالیت ها درجهت محوکلیه انواع تبعیض و خشونت مبنی بر جندردرمحیط کار.
 • مدیریت ورهبری کارکنان تحت اثربمنظورحصول اطمینان ازپیشبرد امورات ونیل به اهداف متوقعه اداره.

       

             فشرده از کارکردهای آمریت جندر

 1. هماهنگی درتدویربرنامه های آموزشی کوتاه مدت، ورکشاپ هاغرض آگاهی دهی وارتقای ظرفیت برای کارکنان درسطوح مختلف اداره.
 2. تدویرجلسات کاری وهماهنگی باکارکنان اناث اداره به منظورتامین فضای مناسب جهت ابرازنظریات وپیشنهادات وبهبود وضعیت کاری ایشان ورسیدگی به مشکلات آنان.
 3. اشتراک منظم درپروسه شارت لست واستخدام به منظورتامین اصل تبعیض مثبت درپروسه استخدام طبق طرزالعمل های نافذه.
 4. اشتراک درجلسات وزارت خانه ها، ادارات دولتی وارگانهای ذیربط.
 5. تجلیل وگرامیداشت ازروزهای ملی وبین المللی (زن، مادر(.
 6. تشکیل جلسات همکاری وهماهنگی باکارکنان اناث اداره درعرصه های ارتقای ظرفیت ومستفید شدن ازبرنامه هاوپروگرام های آموزشی، بورس های تحصیلی واستفاده یکسان ازمنابع دراداره به همکاری ریاست محترم منابع بشری.
 7. مفاهمه ودادن مشوره های لازم ازطریق آمریت جندردرارتباط به شکایات شفاهی کارکنان اناث وذکورودرمیان گذاشتن آن به مسولین ذیربط.
 8. ذهنیت سازی کارمندان اناث جهت تغیروبهبودنقش وموقف آنهادربست های عالی رتبه وکلیدی.
 9. آماده ساختن پوسترهاوتصاویرتشویقی وتبلیغاتی بمنظورتشویق زنان ونیزجهت آگاهی ازحقوق قانونی وشرعی آنها.
 10. عضویت درکمیسیون های ناشی ازحل اختلافات جهت طی مراحل پروسه های شاکی وکمیسیون اضافه کاری جهت شفافیت دررابطه به زنان.