تماس با ما - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

تماس با ما

پشتونستان وات کابل افغانستان

تیلفون: 0202101328

مؤبائیل:+0093700188930

ایمیل: info@agcho.gov.af

 

موقعیت و دسترسی آسان به اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی در مرکز شهرکابل در چهارراهی پشتونستان وات عقب وزارت معادن مقابل ارگ ریاست جمهوری واقع است.

چگونه به اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی میتوان رسید:

شما میتوانید از چهار استقامت شهر کابل و از میدان هوائی بین المللی کابل به طریق آسان و مطمئن به اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی برای بدست آوردن نقشه های مورد ضرورت ، مواد جیودیزیکی وخدمات سروی کدستر برسید. نقشه ها ، مواد جیودیزیکی و خدمات کدستری به زود ترین فرصت طبق تعامل اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی به اختیار شما قرار میگیرد.
بعد از رسیدن به میدان هوائی بین المللی کابل و یا رسیدن به ترمینل های (هده موترها) چهار استقامت شهر کابل، با استفاده از موتر شخصی خود تان و یا استفاده از موترهای تکسی وکرائی با تعقیب نمودن سرک های که در نقشه به رنگ سرخ نشان داده شده است بهکمترین وقت به چهار راهی پشتونستان وات و بعد با طی نمودن سرک فرعی بین وزارت معدن و اطفائیه مرکزی کابل به اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی برسید.

  • بعد از حرکت نمودن از میدان هوائی کایل و رسیدن به چهار راهی مسعود به طرف چپ حرکت نموده تا چهارراهی عبدالحق شهید بعد به طرف راست در کنار دریا حرکت نموده تا به چهارراهی پل محمود خان با گذشتن از آن به حرکت خود به کنار در یا ادامه داده پیش از رسیدن به چهارراهی پشتونستان وات طرف دست راست به سرک فرعی بین وزارت معدن و مرکز اطفائیه حرکت نموده با طی نمودن سرک به اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی وصل می شوید.
  • بعد از رسیدن به ترمینل سمت شمال به حرکت خود به طرف شهر ادامه داده و با گذشتن از کوتل خیرخانه و رسیدن به چهار راهی سرای شمالی با گذشتن از چهارراهی های متعدد و با گذشتن از چهار راهی دهن باغ به طرف چهار راهی پشتونستان وات به حرکت خود دوام داده بعد از گذشتن از آن به طرف چپ در سرک بین وزارت معادن و مرکز اطفائیه حرکت نموده و با طی نمودن سرک به اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی وصل میگردید.
  • بعد از رسیدن به ترمینل سمت غرب به حرکت خود به طرف شهر ادامه داده و با گذشتن از چهار راهی کوته سنگی به طرف چهار راهی دهمزنگ حرکت نموده وبا گذشتن از آن به طرف چهار راهی پشتونستان وات به حرکت خود دوام داده بعد از گذشتن از آن به طرف چپ در سرک بین وزارت معادن و مرکز اطفائیه حرکت نموده و با طی نمودن سرک به اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی وصل میگردید.
  • بعد از رسیدن به ترمینل سمت جنوب به حرکت خود به طرف مرکز شهردوام داده و با گذشتن از پل محمود خان از بالای دریای کابل و چهار راهی پل محمود خان به حرکت خود به کنار در یا ادامه داده پیش از رسیدن به چهارراهی پشتونستان وات طرف دست راست به سرک فرعی بین وزارت معدن و مرکز اطفائیه حرکت نموده با طی نمودن سرک به اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی وصل می شوید.
  • بعد از رسیدن به ترمینل شرقی به حرکت خود به طرف شهر ادامه داده تا چهارراهی عبدالحق شهید بعد به طرف راست در کنار دریا حرکت نموده تا به چهارراهی پل محمود خان با گذشتن از آن به حرکت خود به کنار در یا ادامه داده پیش از رسیدن به چهارراهی پشتونستان وات طرف دست راست به سرک فرعی بین وزارت معدن و مرکز اطفائیه حرکت نموده با طی نمودن سرک به اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی وصل می شوید.