آموزش - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

آموزش

آمریت آموزش وانکشاف اداره:

آمریت آموزش وانکشاف اداره ازجمله آمریت های ریاست منابع بشری میباشد. که درسال 1388 درج تشکیل ریاست منابع بشری گردیده

است.این آمریت ازهمان زمان الی اکنون تلاش های مزیدومثمررادرراستای انکشاف اداره،پلانگذاری منابع بشری،نیازسنجی ضرورت

مندیهای آموزشی درسطح اداره وارتقأ ظرفیت مسلکی وفنی کارمندان اداره انجام داده است.

ازآنجائیکه عصرکنونی جهان تکنالوژی جدید میباشدوتمام تکامل هاوانکشاف بدون دسترسی وآموخته های وسایل تکنالوژی جدیدممکن نیست.بدین ملحوظ ایجادمرکزآموزش جهت ارتقأظرفیت کارمندان درسطح اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی که باوسایل کمپیوتری

      وسافت ویرهای Arc Gis  - Arc map  - Arc info  - Ardas مجهزمیباشد زمینه غنی سازی مهارت های مسلکی وتخنیکی رامهیا ساخته است.

     همچنان دراین مرکزآموزش های که درچوکات آمریت آموزش وانکشاف اداره فعالیت مینماید پروگرام های آموزشی برنامه های کمپیوتر

     منجمنت،انترنت،لسان انگلیسی وسایرموضوعات وایجادورکشاپ ها،سیمینارها جهت بلندبردن ظرفیت کارمندان تدویرمیگرددکه ثمره و

     نتایج مطلوب آن درکارهای فنی واداری کارمندان اداره محسوس میباشد.

     علاوه برآن سالانه یکتعدادازکارمندان ولایات ازطریق این آمریت آموزش های دربخش پروگرام مایکروسافت آفیس رامیاموزند.

     عده ازکارمندان اداره دربخش های مختلف درکورس وآموزش هایکه ازطریق انستیتوت خدمات ملکی برگذار میگردد ازطریق این آمریت معرفی گردیده وآموزش های لازم دیده اند.

      بنابر مساعدت های کشورهای دوست با همآهنگی آمریت آموزش وانکشاف اداره وانستیت‍‍‍‍‍‍‍وت خدمات ملکی همساله یکتعداد ازکارمندان بهبورس های مسلکی معرفی واعزام میگردد.

     بادرنظرداشت پروتوکول که با موسسات تعلیمی وتحصیلی صورت گرفته همه ساله محصلین انستیتوت جیودیزی وساختمانی صنوف 13

     و 14 مدت سه ماه جهت سپری نمودن دوره پرکتیک دربخش های مختلف اداره باتفاهم این آمریت معرفی گردیده وآموزش های لازم دیده اند.

     هکذامحصلین اکادمی نظامی نیزدراین اداره دربخش های GIS فوتوگرامتری دردودوره آموزش دیده اند.

     به همین ترتیب سایرارگان ها چون کارمندان وزارت امورسرحدات وقبائل دراین مرکزآموزشی آموزش های دربخشGIS رافراگرفته اند.

     آموزش هایکه صورت گرفته است قرارذیل است.

  1. آموزش های کارمندان داخل اداره بتعداد 85 نفر.
  2. آموزش های کارمندان خارج اداره بتعداد 10 نفر.
  3. اعزام به بورس های تحصیلی خارج ازکشوربتعداد6 نفر.
  4. آموزش وپرکتیک برای محصلین انستیتوت ساختمانی بتعداد 110 نفر.
  5. آموزش عملی برای محصلین اکادمی نظامی بتعداد 276 نفر.