تولیدات - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

تولیدات

 •  نقشه های توپوگرافی 5000/1 شهر کابل با استفاده از فوتوهای هوائی ماه حمل سال 1387 با سیستم دیجیتالی ترتیب و گردیده و برای استفاده کننده گان آماده میباشد.

 • نقشه های تصویری شهری که با استفاده از فوتو های اقمار مصنوعی سالهای 2007-2009 به مقیاس های (5000/1 الی 12500/1 ) میباشد که نقشه یک تعداد شهرها تهیه و شهر های دیگر هم زیر کارمیباشد.

 • شیپ فایل جدید واحد های اداری افغانستان با استفاده از دیتاهای جمع آوری شده از ولایات و معلومات های موجود دراداره که به شکل سافت کاپی وهارد کاپی برای استفاده کننده گان عرضه میگردد.
 • نقشه تجدید شده 1/1 میلیون سیاسی و معلوماتی افغانستان به سیستم چاپ پلاتر.

 • نقشه 1/1 میلیون فیزیکی افغانستان به شکل چهار پارچه به سیستم چاپ آفسیت.

 

 • نقشه 50/1 میلیون جهان به سیستم چاپ آفسیت.

 • نقشه های 250/1 هزار 34 ولایت افغانستان.

 • سیت های مکمل نقشه های توپوگرافی افغانستان شکل سیاه و سفید و رنگه به مقیاس های 50000/1 ، 100000/1 و 250000/1 .

 • سیت نقشه هیپسومتری افغانستان شکل رنگه به مقیاس 500000/1 .
 • نقشه های تیماتیکی 4/1 میلیون افغانستان برای تجدید و چاپ اتلس ملی افغانستان به سیستم دیجیتالی.

 • لست مکمل نامهای قریه جات ولسوالی های ولایات به شکل هارد کاپی و سافت کاپی.
 • تهیه معلومات جغرافیائی 34 ولایت افغانستان.
 • جمع آوری معلومات های جغرافیائی و اطلاعات از 12 وزارت خانه به خاطر پروژه ASDI در افغانستان.