واکنش های مقامات در مورد ادغام اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

واکنش های مقامات در مورد ادغام اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی