اطلاعیه اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

اطلاعیه اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی

 

طوریکه روزچهار شنبه (۲۱) میزان ۱۳۹۵ هجری شمسی ازطریق ریاست عمومی مجمع علمی وزارت محترم ارشاد،حج واوقاف مصادف به روزدهم محرم الحرام سال ۱۴۳۸ هجری قمری تثبیت گردیده است.

مبنی برآن متکی به حکم ماده (۴۱) قانون کارجمهوری اسلامی افغانستان روز چهارشنبه مورخ (۲۱) میزان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی به مناسبت روزدهم محرم الحرام (روزعاشورا) درکشوررخصتی عمومی میباشد.