نتایج متوقعه از سیستم جدید رتب و معاشات - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

نتایج متوقعه از سیستم جدید رتب و معاشات

با درنظر داشت انکشافات اقتصادی واجتماعی مطابق پیشرفت های ساینس و تکنالوژی هر اداره با نهاد کاری و تولیدی همزمان به اصلاحات درعرصه کارو اداره نیازدارد که باید از طریق اوردن ریفورم های علمی ، لوایح ، طرزالعمل ها ، قوانین ، مقررات و بلاخره تدویرپروگرام های کوتاه مدت اموزشی ، انکشاف مهارتها و ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصیصی به اصلاح اداره پرداخته شود  نتایج متوقعه از تطبیق سیستم جدید رتب ومعاش در اداره عمومی جیمودیزی و کارتوگرافی قرار ذیل است :

 • ارائه خدمات موثر خدمات ملکی برای سروی زمین و فضا نقشه برداری ساحه کشور عزیز .
 • شناسائی و تجلیل وظایف و ساختار تشکیلاتی واضح و متناسب به حجم وظایف ؛
 • تثبیت وظایف مشخص و مناسب برای کارکنان خدمات ملکی ؛
 • استخدام و حفظ مدیران و کارکنان کار فهم و متعهد ؛
 • معیاری سازی و بالابردن موثریت اداره واجراات ؛
 • حصول مزد بلند در بدل کار بهتر ؛
 • تعین ظرفیت کاری به اساس مکلفیت های وظفیوی ؛
 • بهبود متناسب ، جنسیت در خدمات ملکی ؛
 • ساده سازی سیستم فعلی امتیازات ، پاداش و حدود معاش ؛ اضافه کاری و سایر امتیازات قانونی ؛
 • میکانیزم شفاف براساس ارزیابی اجراات ؛
 • تشویق کارکنان در برابر دستاورد های کاری ؛
 • تقلیل فساد اداری و ایجاد شفافیت در استخدام ؛

بهبود کیفیت کاری اداره در اثر تطبیق سیستم جدید رتب و معاش :

تطبیق سیستم جدید رتب و معاش در اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی در دو مرحله باهم مرتبط که لازم و ملزوم یکدیگر اند و در تقویت و بهبود کیفیت در تمام ساحات کاری اداره نقش اساس دارد عبارت از :

مرحله اول

ترتیب و تنظیم اسناد ذیل :

 • استراتیژی ؛
 • تخصص؛
 • حجم وظایف ؛
 • ساختار تشکیلاتی متناسب به وظایف ؛
 • لوایج وظایف برای تمام بست ها ؛
 • دیتابیس کاری با در نظر داشت سیستم کود گذاری جدید ؛
 • حفظ کارکنان با تجربه ، متخصص و مسلکی ؛
 • پلان های تطبیقی (ُ استخدام ، اموزش وارزیابی اجراات وظیفوی مامورین ) و؛
 • ترتیب طرزالعمل های ( پروسیجر ) کاری جدید که جاگزین طرزالعمل های کهنه ، مغلق و پیچیده خواهد گردید .

مرحله دوم :

که شامل اقدامات ذیل میباشد :

 • فراهم آوری سهولت های مالی و تجهیزات تخنیکی ؛
 • استخدام باساس رقابت ازاد ؛
 • ارتقای ظرفیت ؛
 • ارزیابی اجراات وظیفوی مامورین ؛
 • پرداخت مزد مساوی در مقابل کار مساوی ؛
 • تقویت منابع بشری ؛
 • ساده سازی قوانین ، مفرره ها و پروسیجر ها و ؛
 • بازنگری مجدد استراتیژی ، ساختار تشکیلاتی و لوایج وظایف ؛

بهبود متوقعه در مثمریت /مفیدیت :( Effectiveness& E ffeciency)

 • کاهش در مصارف ، وقت کوتاه ؛ افزایش در محصول و نتایج مثبت کار .
 • کاهش مشابهت های کاری .
 • انکشاف ساختار تشکیلاتی وبلند بردن کیفیت وظیفوی ریاست های اداره .
 • اتخاذ سریع تصامیم با ساختار تشکیلاتی هموار ومسئولیت های اداری و منجمنت واضح .
 • دست اورد بیشتر از کار کارکنان ، استخدام کارکنان براساس اصل شایستگی ، اموزش و حمایت انها با استفاده از معاونیت های تخنیکی اداره تمول کننده گان .

بهبود متوقعه در موثریت :

 • ایجاد پروسه های موثر ، ساده حذف و ظایف غیر ضروری برطرف نمودن سیستم ها ، طرزالعمل ها و پروسیجر های مغلق و پیچیده اداره .
 • وضاحت نقش ، مسولیت ها ، طرح و انسجام پالیسی ها وپروگرام های اداره .
 • موجودیت و سایل کافی تخنیکی جهت بهبود ، موثریت اداره مثلاً ( تسهیلات ، تکنالوژی معلوماتی ، ایجاد سیستم فوتوکاپی اسناد ، استفاده عمومی کارکنان از کمپیوتر )
 • بهبودجریان معلومات و اتخاذ تصامیم اگاهانه و بهتر از طریف کنترول کیفی پیشنهادات که برای مقام ادراه ارائه میگردد .
 • انسجام بهتر انکشاف پالیسی  ها و پروگرام .
 • طرزالعمل های کاری واضح جهت ایجاد برنامه های کاری موثر برای مقا م اداره
 • انسجام و هم اهنگ ساختن بیشنر وبهتر امور اداره .
 • ساختار تشکیلاتی متناسب وظایف .
 • ترتیب و تنظیم لوایح وظایف .
 • ارتقاء ظرفیت کاری کارکنا ن .
 • حفظ کارکنان متخصص ومسلکی .
 • استخدام باساس اصل شایستگی و رقابت ازاد
 • مزد مساوی در مقابل کار مساوی
 • ارزیابی اجراات وظیفوی کارکنان ، ارتقای کیفیت اجراات وظیفوی به اساس لایحه وظایف ، پلان کاری و گزارش .
 • کاهش در فساد اداری .

خسارات ناشی از عدم تطبیق سیستم جدید رتب و معاشات :

سلسله بیکاری های مخفی ، تداخل وظیفوی ، عدم بازدهی مفید و موثر کار ، عدم احساس مسئولیت در برابر مکلیفیت های وظیفوی ، رعایت نکردن سلسله مراتب ، بی کفایتی و پائین بودن ظرفیت های کاری و بالاخره عدم قانونیت و قانون پذیری در اداره کارترویج و گسترش خواهد یافت علاوتاً یک سلسله مشکلان ذیل دراداره و جود خواهد داشت .

 • سیستم موجوده به اساس دست اورد ها و عرضه خدمات بیشتر و بهتر استوار نیست ؛
 • عدم تفکیک وظایف خصوصاً کارکنان خدمات ملکی ؛
 • موجودیت تشکیلات ناقص ، وظایف مضاعف وعدم هم اهنگی ؛
 • عدم رعایت  منطقی سلسله مراتب وتعین حدود صلاحیت ها ؛
 • غیر واضح بودن رده های حسابدهی ؛
 • سیستم اداری قبلی کهنه و وقت گیر ؛
 • ظرفیت های ضعیف مدیریتی و مسلکی ؛
 • انگیزه دهی و اجراات ضعیف و ناقص ؛
 • فساد اداری به حالت خود باقی می ماند ؛
 • عدم یک سیستم شفاف و موثر برای تنظیم و ارزیابی اجراات وظیقوی کارکنان ؛

عدم مرفوع  نمودن نیاز مندی های کارکنان و در نهایت مردم عامه ؛