نظارت و ارزیابی - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

نظارت و ارزیابی

استــخدام افراد شایســته بازدهی نهادهای ملکی را افزایش می‌بخشد

مسوول نظارتِ بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در جریان آزمون رقابتی ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی، نظارت را یکی از راهکارهای اساسی مدیریت به منظور به‌دست‌آوردن اهداف اداره دانسته گفت: «نظارت، فرایندی است به هدف حصول اطمینان از فعالیت‌ها بر بنیاد برنامه‌ریزی که در اداره‌های ملکی صورت می‌گیرد.»

هیأت نظارت بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  ضمن دیدار از چگونگی آزمون رقابتی ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی، هدف از این بازدید را تضمین شفافیت بیشتر آزمون‌های رقابتی به اساس شایسته‌سالاری در نهادهای خدمات ملکی  خواند.
 «عبدالحامد ناصری»، آمر عمومی کانکور و نظارت بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری که از از این آزمون رقابتی نظارت می‌کرد، گفت: «آمریت عمومی کانکور و نظارتِ بورد تعیینات، به‌خاطر شفافیت و سپردن کار به اهل آن، نماینده‌های نظارتی را موظف نموده تا از جریان آزمون رقابتی در اداره‌های ملکی نظارت ‌کنند.»
آمر عمومی کانکور و نظارت، اعلان پُست‌ها را در خدمات ملکی به اساس طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی دانسته علاوه کرد که اعلانات کاریابی در روزنامه‌ها، بورد اعلانات وزارت‌ها و اداره‌های مستقل دولتی به نشر می‌رسد تا همه بتوانند خود را به منظور احراز بست مورد نظر کاندیدا نمایند.  
آقای ناصری، استخدام کارکنان خدمات ملکی را به اساس مادۀ هفتم و هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی عنوان نموده افزود: «تحصیلات و تجربۀ کاری بر بنیاد شرایط استخدام در بست‌ها مطابق مادۀ هشتم قانون ضروری می‌باشد.»

 به باور آمر عمومی کانکور و نظارت، کمیته‌های استخدام از میان کاندیدان واجد شرایط پس از پروسۀ شارت لست، مصاحبه و ارزیابی، شایسته‌ترین‌ها را استخدام می‌کند. به گفتۀ ناصری، گزینش افراد به اساس تحصیل و تجربه سبب عرضۀ خدمات بهتر و مؤثر در نهادهای ملکی می‌گردد.    
«انجنیر فیض محمد عسکرزاده»، رئیس منابع بشری ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی، این اداره را یگانه ارگان ملی نقشه‌برداری در کشور دانسته و گفت: «ادارۀ کارتوگرافی، مواردی چون سروی، تهیۀ نقشه توپوگرافی مختلف‌المقیاس و نقشۀ کدستری را ترتیب می‌نماید.»
رئیس منابع بشری این اداره، تطبیق قانون خدمات ملکی را سبب شفافیت در استخدام افراد خوانده گفت: «پرسش‌ها در مصاحبه‌های رقابتی مطابق قانون و لایحۀ وظایف طرح می‌گردد.»
گفتنی‌ست که این یگانه نهادی نیست که آمریت عمومی کانکور و نظارت بورد تعیینات از جریان آزمون رقابتی و طرح پرسش‌ها در مصاحبه‌های رقابتی نظارت می‌کند.
این در حالی است که بیشترین استخدام از سوی نهاد های خدمات ملکی صورت می‌گیرد و کمیسیون فقط مسوولیت استخدام ۲ در صد آزمون پُست های عالی رتبه را با حضور نمایندۀ با صلاحیت وزارت ها و اداره های ملکی به عهده دارد.   محمدفاروق پوپل