گزارش تفصیلی نشست ادارات مستقل دولتی - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

گزارش تفصیلی نشست ادارات مستقل دولتی

۷ قوس ۱۳۹۵
گزارش تفصیلی نشست ادارات مستقل دولتی

مسأله ادغام اداره جیودیزی و کارتو گرافی به اداره مستقل اراضی، گزارش کاری سال مالی 1395 ادارۀ عالی تفتیش، گزارش ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی در مورد میدان‌های هوایی بین المللی و محلی کشور و اجراات عمده و معرفی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، از موضوعات این جلسه بودند که پیش از چاشت امروز یکشنبه و تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله در قصر سپیدار برگزار گردید.
انجینیر عبدالرووف یاری رئیس عمومی ادارۀ جیودیزی و کارتو گرافی، با ارائه گزارش مفصل، ضمن آنکه به تشریح کارکردها و دستاوردهای این اداره در جریان شصت سال گذشته پرداخت، تلاش‌ها برای ادغام آن با اداره مستقل اراضی را خطرساز و چالش برانگیز عنوان نمود.
تربیۀ کدرهای فنی، تنظیم و انکشاف امور عکس‌برداری هوائی، تهیه اطلس‌های ملی، مکاتب و نقشه‌های تیماتیکی مرتبط با آن، تهیه و طبع نقشه‌های توپوگرافی، فزیکی، سیاسی، تورستیکی و جغرافیایی به منظور رشد اقتصاد ملی و مردمی، تدارک و تهیه سامان آلات فنی و مدرن جیودیزی، کارتو گرافی وسایر مواد لازم مورد ضرورت، تدویر سمینارها و کنفرانس‌های علمی، تخنیکی و برنامه‌های آموزشی مرتبط با وسایل فنی جدید و سافت ویرهای مرتبط با آن، رسیدگی و نظارت از توزیع نقشه‌ها، فوتوهای هوائی و پلان‌های مورد نیاز نهادهای دولتی و غیر دولتی، همکاری علمی و تخنیکی با ادارات ذیربط و مذاکره و تشویق دونرها، انجیوهای و خارجی توانمند به منظور جذب همکاری‌های علمی، تخنیکی واقتصادی آنان جهت رشد، تقویه ظرفیت‌های کاری و توانمندسازی اداره و تثبیت سرحدات ملی و بین المللی کشور و حل منازعاتی که هر ازگاهی ایجاد و جنجال ساز می‌شود، مشمول مواردی بودندکه از وظائف اصلی این اداره عنوان گردیدند.
رئیس این اداره با بیان این‌که اداره جیودیزی و کارتوگرافی در تمام کشورهای جهان به صورت مستقلانه فعالیت می‌نمایند، ادغام این اداره به ادارۀ مستقل اراضی را که به گفتۀ وی از لحاظ تخنیکی و تخصصی، فاقد توانایی لازم برای اداره و مدیریت آن می‌باشد، می‌تواند پیامدهای زیانباری داشته باشدکه جبران آن به زودی ممکن نخواهد بود.
رئیس اداره جیودیزی و کارتوگرافی همچنان تصریح نمودکه به‌جز از جلسه اول، در جریان جلسات بعدی اداره امور و ادارات مربوطه و تصمیم گیری‌های آنان نبوده اند.
آقای یاری در همین‌حال، از رهبری حکومت وحدت ملی و به ویژه رئیس اجرائیه کشور خواست که هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت‌ امورخارجه، وزارت دفاع ملی، امور داخله، معادن و پطرولیم، زراعت، شهرسازی و مسکن، فواید عامه، انکشاف دهات، انرژی و آب، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی، نمایندگان نهادهای اکادمیک کشور، دانشگاه‌های کابل و پولتخنیک تعیین نمایند تا موضوع را به صورت همه جانبه و با درنظرداشت تمام ابعاد آن کارشناسی نموده و زمینه را برای تصمیم گیری مناسب و نهائی مساعد سازند.
وی هشدار دادکه ادغام این اداره با ادارۀ مستقل اراضی، سبب نابود شدن میلیون‌ها اسناد، دستاوردها، ذخایر و ماشین آلاتی خواهند شدکه میلیون‌ها دالر ارزش دارند.
محمد جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی، با بیان اینکه هدف از ادغام اداره جیودیزی و کارتوگرافی به اداره مستقل اراضی به معنی الغای آن اداره نیست و مقصد از آن، تحت یک چتر قرار گرفتن هر دو اداره است، علاوه کردکه این تصمیم برای نخستین بار در سال 2013 و زمان حکومت حامدکرزی رئیس جمهور پیشین کشور صورت گرفته است.
یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در سخنانی گفت که به منظور حل این معضله، بهتر است بورد رهبری ایجاد شود تا از یک‌سو نیازهای اداره مستقل اراضی برآورده شود و از جانب دیگر، اداره جیودیزی و کارتوگرافی به صورت مستقلانه به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
انجینیر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه نیز تاکید نمودکه با ادغام اداره جیودیزی، هویت آن از بین خواهد رفت.
همچنان نمایندۀ ارگان‌های محلی هشدار دادکه اگر ادارۀ جیودیزی و کارتوگرافی مدغم شود و اداره مستقل اراضی ظرفیت مدیریت را نداشته باشد، خسارت‌های جبران ناپذیری به میان خواهد آمد.
دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد یک هیأت مشترک از نهادهای ذیربط و نهادهای اکادمیک برای بررسی دقیق روی این موضوع را راه درست برای حل این مشکل عنوان نمود.