عضو فنی پلاتنک مدیریت - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

عضو فنی پلاتنک مدیریت

اعلان کارمند یابی مجدد 

عضو فنی پلاتنک مدیریت

اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی با در نظر داشت حکم شماره 33  مورخ  1382/07/28 رياست دولت در رابطه به ريفورم اصلاحات  در ادارات ملکی غرض اجرای کار به وجه احسن و صــورت شفاف توسط کارمندان که دارای اهليت و صلاحيت کاری  ميباشند , پست ذيل را شامل پروسه ريفورم و رقابت آزاد نموده است.  علاقمندان  واجد شرايط که سن 18 سالگی را تکمیل نموده باشند ميتوانند  فورمه درخواستی را اخذ نمايند .  قابل ياد آوريست  كه انتخاب کاندید بر اساس شایستگی و لیاقت، بدون هرنوع تبعیض قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی میباشد. هم چنان ماده هشتم اساسات استخدام مجدد ؛ طرزالعمل تعینات مامور ین خدمات ملکی چنین صراحت دارد . (آن عده مامورین خدمات ملکی که از طریق رقابت ازاد تقرر حاصل نموده اند در صورت تکمیل معیار های ارزیابی اجراات سالانه در بست های مشابه بعداز یکسال ودر بست های غیر مشابه بعد ازدوسال مجددا رقابت کرده می توانند . هر گاه نسبت به بست موجوده اش دربست پاینتر خویشرا کاندید نماید مانعی ندارد )

محل وظیقه :   ریاست فوتوگرامتری  - اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی -  کابل

اندازه معاش : مطابق سیتم جدید رتب ومعاش  

    بست  :      (5)

تعداد : یک بست

تاریخ اعلان : 1395/6/1

تاریخ ختم اعلان : 1395/6/14