اعلان کاریابی - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس دفتر
اعلان کارمند یابی رئیس دفتر اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی با در نظر داشت حکم شماره 33 مورخ 1382/07/28 رياست دولت در رابطه به ريفورم اصلاحات در ادارات ملکی غرض اجرای کار به وجه احسن و صــورت شفاف توسط کارمندان که دارای اهليت و صلاحيت...
Aug 30, 2016 -
کارگر ساحه
اعلان کارمند یابی مجدد کارگر ساحه اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی با در نظر داشت حکم شماره 33 مورخ 1382/07/28 رياست دولت در رابطه به ريفورم اصلاحات در ادارات ملکی غرض اجرای کار به وجه احسن و صــورت شفاف توسط کارمندان که دارای اهليت و...
Jul 30, 2016 -
عضو فنی پلاتنک مدیریت
اعلان کارمند یابی مجدد عضو فنی پلاتنک مدیریت اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی با در نظر داشت حکم شماره 33 مورخ 1382/07/28 رياست دولت در رابطه به ريفورم اصلاحات در ادارات ملکی غرض اجرای کار به وجه احسن و صــورت شفاف توسط کارمندان که دارای...
Jul 30, 2016 -
آمر پلان
اعلان کارمند یابی مجدد آمر پلان اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی با در نظر داشت حکم شماره 33 مورخ 1382/07/28 رياست دولت در رابطه به ريفورم اصلاحات در ادارات ملکی غرض اجرای کار به وجه احسن و صــورت شفاف توسط کارمندان که دارای اهليت و...
Dec 30, 2015 -